VACATURE :Technisch adviseur coördinator TAC (v/m) Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Maaseik, voltijds

13 mei 2019

Werkplek : Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik vanaf 1 september 2019.

Functie

Algemeen:

BuSO Sint-Jansberg is gehuisvest op een terrein waarop ook de bovenbouw van de Scholengemeenschap MOSA-RT zich bevindt.

BuSO Sint-Jansberg is een entiteit van VZW.Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland (KBOM) samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs van OLV Ter Engelen Maaseik, De Garve Stokkem en Bubao De Wikke, eveneens in Maaseik.

De school verstrekt aangepast onderwijs op maat aan jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

 • OV 3, Type 1: jongeren met licht mentale handicap (vanaf 1/9/2015 basisaanbod)
 • OV 3, Type 3: jongeren met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden: Hout en Metaal
 • OV 4 voor jongeren met een attest Type 3: eerste graad Hout, Metaal en Voeding Verzorging, tweede en derde graad BSO voor specifieke vervolgopleidingen in Hout, Metaal en Kantoor.
 • OV 3 en OV 4, type 9 voor leerlingen met kenmerken van autisme.

Gezien het veranderend klimaat in Onderwijs (M - decreet, inclusie) en in het bijzonder de onderwijsvernieuwing SO B-stroom OV4 én de inkanteling binnen OV3, is het Schoolbestuur op zoek naar een TAC die samen met het directieteam deze vernieuwingen kan concretiseren en begeleiden.

Taakomschrijving en verantwoordelijkheden:

De technisch adviseur coördinator maakt deel uit van het directieteam. Zij/hij heeft een beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende opdracht, in samenspraak met de zakelijk directeur en de pedagogisch directeur.

De TAC:

 • Ontwikkelt een visie en voert een beleid gericht op de praktische werking van de nijverheidsrichtingen. Zij/hij streeft hierbij steeds het welzijn na van leerlingen en leraren in de afdelingen.
 • Biedt samen met de TA de nodige ondersteuning, zodat de leraren van de richtingspecifieke vakken zich optimaal kunnen ontplooien. Zij/hij ziet toe op hun functioneren binnen de afdeling of de vakgroep.
 • Ziet erop toe dat jaar- en handelingsplannen worden ontwikkeld en dat vakoverschrijdende afspraken worden gemaakt.
 • Werkt aan de eigen professionalisering en die van TA en van de leraren. Dit zowel op vaktechnisch en pedagogisch-didactisch vlak als op het gebied van arbeidsorganisatie.  Maakt samen met de TA het organisatieplan van de praktijklokalen.
 • Organiseert de vervanging van afwezige leerkrachten
 • Geeft ondersteuning bij de rekrutering en selectie van een leraar beroepsgerichte vorming
 • Plant onderhoud- en aanpassingswerken
 • Organiseert en superviseert stages
 • Staat in voor de invoering en begeleiding van vernieuwingsprocessen binnen de nijverheidsafdeling.
 • Staat in voor de contacten met derden die betrekking hebben op de algemene werking van de nijverheidsafdeling.

Bekwaamheidsbewijzen:

De kandidaat:

 • beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste professionele bachelor
 • beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • heeft ruime ervaring in een school met nijverheidsrichtingen
 • kan in dienst treden op 01 september 2019

Van de technisch adviseur coördinator wordt verwacht dat zij/hij: 

 • het opvoedingsproject van de school onderschrijft en bereid is zich in te zetten voor de realisatie ervan
 • een christelijke levenshouding nastreeft en instaat voor de waarden van een katholieke dialoogschool
 • een loyale houding aanneemt ten aanzien van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • beschikt over adequate ICT-competenties
 • kennis heeft van boekhouding
 • financieel administratieve vaardigheden heeft
 • de nieuwe tendensen in het buitengewoon onderwijs kent en ze op een evenwichtige wijze integreert in de school; ervaring in het buitengewoon onderwijs is zondermeer een pluspunt
 • de decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen, de competenties van de opleidingsprofielen en de leerplannen voor het katholiek secundair onderwijs kent om daaruit individuele ontwikkelingsdoelen te kunnen selecteren of eindtermen te realiseren
 • de individuele handelingsplanning ondersteunt
 • bereid is zich in te werken in de onderwijswetgeving
 • communicatief sterk en sociaal vaardig is en de communicatie kan afstemmen op de doelgroep of de gesprekspartner
 • moeilijke gesprekken kan voeren
 • een grote beschikbaarheid toont binnen en buiten de reguliere lestijden
 • inspirerend meedenkt in het directieteam
 • agogisch vaardig is
 • de technisch adviseur aanstuurt en coacht
 • de leerkrachten coacht
 • toezicht houdt op het naleven van het werkplaatsreglement
 • samen met de preventieadviseur een actief preventiebeleid ontwikkelt

Aanmelden:

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze functie versturen hun sollicitatiemail met curriculum vitae en een grondige motivatie, vóór 15 juni 2019 naar de secretaris van de Raad van Bestuur :

VZW KBO.Maasland
Mevr. Kristien Winters
kristienwinters [at] gmail.com

Na ontvangst van de sollicitatiemails beslist de selectiecommissie van de VZW KBO Maasland welke kandidaten weerhouden worden. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.