OKAN - Mededeling – OKAN in CLW/dbso

08 maart 2019

De omzendbrief SO/2008/08 over het Stelsel van leren en werken werd onlangs gewijzigd (5/02/2019) en bevat een belangrijke nieuwigheid voor OKAN-leerlingen. Tot nog toe was het zo dat een anderstalige jongere in dbso of in een CLW ingeschreven moest zijn vooraleer hij 18 was. Dat betekende in concreto vaak dat jongeren die bijna 18 werden en nog niet klaar waren met hun taaltraject in OKAN, noodgedwongen al doorverwezen werden naar een CDO of een CLW, meestal zonder veel succes. 

In de gewijzigde omzendbrief kun je nu lezen dat men een afwijking toestaat van deze maximumleeftijd indien er een gunstige en gemotiveerde beslissing van de klassenraad is (zie hieronder). 

Uit de omzendbrief: 

De soepelheid op het vlak van organisatie laat toe dat een CDO in onthaalonderwijs voorziet. Het behelst een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers voorbereidt op betere doorstroming naar arbeidsdeelname. Dit onderwijsaanbod is gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid. Een jongere die onthaalonderwijs volgt, is hoe dan ook administratief ingeschreven in een bepaalde opleiding. 

Een anderstalige nieuwkomer wordt gedefinieerd als een jongere die aan alle volgende voorwaarden voldoet : 

1° een nieuwkomer zijn, dat wil zeggenmaximaal één jaar ononderbroken in Belgiëverblijven; 

2° het Nederlands niet als moedertaal of thuistaal hebben; 

maximaal negen maanden ingeschreven zijn, de maanden juli en augustus niet inbegrepen, in een school of centrum met het Nederlands als onderwijstaal; 

4° het Nederlands onvoldoende beheersen om deeltijds beroepssecundair onderwijs met goed gevolg te doorlopen; 

5° op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaarde leeftijdvan 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

Onder volgende voorwaarden kan voor een individuele jongere in uitzonderlijke omstandigheden eenafwijking worden verleendvan een of meer van de voorwaarden vermeld in1°, 3° en 5°hiervoor : 

1° de klassenraad neemt een gunstige en gemotiveerde beslissing uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning; 

2° de klassenraad bestaat ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het CLB in kwestie; 

 voor de toegestane afwijking wordt de gunstige en gemotiveerde beslissing van de klassenraad opgenomen in het leerlingendossier en in het CDO ter inzage beschikbaar gehouden voor de verificateur. Ieder CDO dat in onthaalonderwijs voorziet, brengt AGODI op de hoogte van welke anderstaligenieuwkomers zijn ingeschreven door ze via haar schooladministratiepakket in DISCIMUS te registreren. Wanneer de klassenraad besliste om een afwijking op de toelatingsvoorwaarden toe te staan voor een leerling, moet het CDO dit ook aanduiden in het voorziene veld in DISCIMUS.