Lesmateriaal – Woordenlijsten alfabetisering (LOWAN)

03 mei 2019

De resultaten van het peilingsonderzoek Nederlands in het basisonderwijs (schooljaar 2018) zijn bekend. En het moet gezegd … ze zijn ontnuchterend. Via deze link vind je de resultaten gegoten in een infografiek. 

Voor de eindtermen lezen vallen de leerlingen van 92% in 2013 naar 84%. 0ok voor luisteren wordt er een dalende trend vastgesteld t.o.v. 2013: van 87% naar 82%. Bij schrijven zijn er veelal wisselende resultaten. Woordenschat scoort hier meestal ondermaats, net als vormelijke correctheid.  

Daarnaast stelt men vast dat de nadruk tijdens de lessen Nederlands vaak ligt op spelling (97%) en taalbeschouwing (76%). In mindere mate wordt er gewerkt aan begrijpend lezen, woordenschat en spreken (tussen de 66% en 51%). Het minst wordt er geoefend op luisteren, technisch lezen en het schrijven (tussen 39% en 23%).  

Leraren blijken bij het behandelen van leesstrategieën vaak de nadruk te leggen op onderlijnen, verbanden leggen en vragen stellen. Terwijl het onderlijnen eerder als een lagere leesvaardigheid beschouwd wordt. 

Jongens scoren over het algemeen slechter dan meisjes. De kloof tussen Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige leerlingen blijft wel gelijk. 

Tom Venstermans, lerarenopleider aan de Karel de Grote Hogeschool, verklaart de tegenvallende resultaten in Klasse.