Getuigschrift basisonderwijs als finaliteit van het (buiten)gewoon basisonderwijs

02 mei 2019

In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt. Dat kan voor zover die leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van het gewoon lager onderwijs.

We begrijpen dat bij de afweging om al dan niet een getuigschrift uit te reiken voor enkele leerlingen het toekomstperspectief een belangrijke rol kan spelen. Met de hervorming van het secundair onderwijs moet een leerling met een getuigschrift naar het 1e leerjaar A en een leerling zonder getuigschrift naar het 1e leerjaar B. Voor enkele van de leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zorgt het toekomstperspectief (1A binnen OV4 of 1A binnen het gewoon secundair onderwijs) voor een bijkomende moeilijke afweging.

Om een antwoord te vinden op dat vraagstuk bekijken we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen het getuigschrift basisonderwijs als een finaliteit van het basisonderwijs:

"De klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of een leerling een getuigschrift basisonderwijs behaalt. De klassenraad bekijkt of de leerling in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft behaald. De klassenraad bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind, het gaat dus noch om een verenging tot enkele leergebieden, noch om een afvinken van alle leerplandoelen. ‘In voldoende mate’ heeft een kwantitatief aspect (namelijk voldoende leerplandoelen) en een kwalitatief aspect (namelijk die leerplandoelen in voldoende mate beheersen (=beheersingsniveau)). Dat moet altijd individueel per leerling bekeken worden, rekening houdend met de persoonlijkheid van de leerling."

We benadrukken dat het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs gebaseerd moet worden op de onderwijsloopbaan van de leerling in het basisonderwijs. De leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft behaald, verdient een getuigschrift.

Indien studievoortgang voor de leerling die een getuigschrift verdient, optimaal zou verlopen in een OV4 (1A), maar inschrijving in een OV4 niet mogelijk is, dan pleiten we ervoor om het getuigschrift uit te reiken.

Je vindt de informatie ook terug in de mededeling Getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs en op onze website bij het thema Evaluatie en studiebekrachtiging.

24 mei organiseert PB Regio Limburg een nascholing 'Getuigschrift? Hoe zit het nu?' Bedoeld voor basisonderwijs en geïnteresseerden so eerste graad.