Vacature Coördinator Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg

08 mei 2019

Voltijds coördinator (v/m) Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg

Het Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg wenst miv. 1 september 2019 een voltijds coördinator (v/m) aan te werven via TAO voor vastbenoemden en via tijdelijke aanstelling voor tijdelijken, voor 1 schooljaar met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

1 Aanstelling: wie komt in aanmerking ?

Kleuteronderwijzer, kleuteronderwijzer ASV, onderwijzer, onderwijzer ASV, leraar AV / TV / PV, leraar ASV/BGV. Volgende ambten komen ook in aanmerking op voorwaarde dat ze naast hun Professionele Bachelor of Master tevens in het bezit zijn van een Bewijs Pedagogische Bekwaamheid : orthopedagoog, psycholoog, kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker.

2. Persoonsgebonden competenties

 • positieve ingesteldheid hebben, geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusie
 • flexibel zijn
 • beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden
 • creatief zijn
 • sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen
 • sterk zijn in samenwerken – teamgericht zijn
 • bereid zijn tot leren
 • initiatief nemen
 • assertief zijn
 • zelfstandig werken
 • goede communicatieve vaardigheden bezitten
 • coördinerend, aansturend kunnen handelen

3 Opdracht

 • beschikken over doelgroep onafhankelijke en/of doelgroep afhankelijke expertise
 • actief kunnen meewerken aan een inclusiever onderwijslandschap
 • in een gelijkwaardige relatie kunnen samenwerken met de leerkrachten en het leerkrachtenteam
 • het klasmanagement kunnen ondersteunen in functie van de aanwezige specifieke onderwijsbehoeften en (in overleg met de klasleerkracht(en)) een ondersteuningsaanbod uitwerken dat geïntegreerd is in het lesgebeuren
 • mee kunnen bouwen aan een krachtige leeromgeving
 • het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam kunnen reflecteren over de aanpak, didactiek, werkvormen en dit kunnen toepassen in de praktijk
 • differentiatie kunnen toepassen in werkvormen, materialen en doelen op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling(en)
 • hulpmiddelen kunnen introduceren in de schoolse context, leerkrachten kunnen begeleiden in de zoektocht naar hulpmiddelen en leerkrachten(teams) kunnen leren werken met hulpmiddelen
 • studiemateriaal kunnen omzetten en aanpassen
 • in overleg met de gewone school gerichte observaties kunnen doen en ze kunnen registreren, in overleg en op een transparante en systematische wijze
 • het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen (vanuit de observaties) door het uitwerken, toepassen en noteren van redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen
 • de leerlingenevaluaties en rapportering met de klasleerkracht kunnen bespreken en de aangewezen acties kunnen uitwerken om de leerlingen een stap verder te brengen in hun ontwikkelingsproces
 • in staat zijn te overleggen waar, wanneer en hoe orthodidactische en orthopedagogische deskundigheid in de klas ingezet wordt en hoe dit geregistreerd zal worden
 • met de klasleerkracht/zorgteam de zorgnoden van de leerlingen kinnen bespreken en vervolgens de schoolafspraken noteren in het leerlingendossier
 • als verbindingsfiguur met ouders en externen kunnen fungeren
 • op regelmatige basis en op structureel vastgelegde momenten kunnen overleggen met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam
 • een onderzoekende houding kunnen aannemen wat betreft de succes- en risicofactoren en randvoorwaarden van de inzet en de deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs
 • ruimte kunnen maken voor professionalisering en ontwikkel- en  studiewerk
 • met concrete praktijkvoorbeelden kunnen aantonen welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) extra kansen kregen door het inzetten van deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs en hoe de betrokken leerkrachten sterker worden in onderwijs aan leerlingen met SOB
 • in samenspraak met de coördinator van het zorgloket of de coördinator van de expertiseschool (types 2,4, 6, 7 ) de ondersteuners coachen
 • kwaliteitsbevraging van het ONW aan scholen, CLB, ouders en de resultaten verwerken
 • actief participeren aan werkgroepen zoals communicatie, visietekst, organisatie en structuren, professionalisering en aan de overlegmomenten van directies en coördinatoren
 • instaan voor de agenda en het verslag van het  tweewekelijks LOCO (Limburgs Overlegplatform van COördinatoren, Competentiebegeleiders, VCLB en de voorzitter van het Beheerscomité), alsook voor de maandelijkse nieuwsbrief ism. de collega-coördinator en een redactieraad

4 Interesse?

Voor meer informatie over de jobinhoud kun je contact opnemen met dhr. Lode De Geyter, voorzitter van het beheerscomité van Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg  via lode.de.geyter [at] telenet.be.

5 Solliciteren

Solliciteer via bovenstaand mailadres. We verwachten je motivering en cv. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 10 juni 2019. De solliciatiegesprekken vinden plaats op woensdag 26 juni vanaf 14u in DOD Tulpinstrrat, 75 Hasselt.