Team competentie: afspraken over handelingsplan - zorgplan - begeleidingsplan - IAC-plan

24 maart 2017

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften legt de school afspraken vast in een plan. Daarvoor worden verschillende benamingen gebruikt. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. Voortaan gebruiken we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze begrippen:

  • basisonderwijs: zorgplan
  • secundair onderwijs: begeleidingsplan                    
  • buitengewoon onderwijs: handelingsplan            
  • een leerling met een verslag BuO in het gewoon onderwijs (IAC): IAC-plan

Meer info vind je in de mededeling Begrippenkader zorg/leerlingenbegeleiding.