Taal bao – informatie – alle leerlingen meertalig

29 januari 2018

Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennismaken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool. Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert om bewust in te zetten op een talenbeleid, en daarbij expliciet aandacht te schenken aan deze vier pijlers:

  • de belangrijkste focus blijft het versterken van het Nederlands als schooltaal. De school denkt daarbij na hoe ‘meertaligheid stimuleren’ en ‘Nederlands leren’ elkaar beïnvloeden;
  • daarbij kan positief omgaan met de thuistaal een gunstig effect hebben op de motivatie om Nederlands te leren. Leerlingen leren kennis in één taal in te zetten voor het leren van een andere taal;
  • via talensensibilisering worden de leerlingen van jongs af aan in contact gebracht met andere talen en culturen;
  • daarnaast biedt de school in de vorm van taalinitiatie of het formele onderwijs de vreemde talen Frans, Engels of Duits aan. Katholiek Onderwijs Vlaanderen raadt aan om voluit de kaart van taalinitiatie te trekken. Schoolteams bieden leerlingen zo kansen om een positieve attitude tegenover Frans, Engels en Duits te ontwikkelen, die vreemde talen te exploreren, spreekdurf in die talen te verwerven en de talen globaal te begrijpen. Basisscholen kunnen binnen hun vreemdetalenaanbod verschillende opties nemen.

De keuzes die een school maakt, zijn afhankelijk van haar context. Het doel is dat leerlingen vanaf de basisschool een stevig fundament voor hun talenkennis leggen.

* Met talensensibilisering (zie figuur) bedoelen we ‘het gevoelig maken voor en bewust maken van het bestaan van een veelheid aan talen, en daarmee culturen, in onze wereld en dichterbij, in de eigen schoolomgeving’ (Devlieger, M., e.a., 2013, p.12)

Meer info lees je hier: