Ondersteuningsnetwerk: NIEUW op 1 SEP. ! Nieuw omkaderingsmechanisme voor types 2, 4, 6, 7

31 augustus 2019

Voor de ondersteuning van leerlingen met een matig, ernstig mentale beperking (type 2) , leerlingen met een motorische beperking (type 4) , leerlingen met een visuele handicap (type 6) , leerlingen met een auditieve beperking alsook leerlingen met spraak-,taal-, ontwikkelingsstoornissen (type 7) die de lessen volgen in een gewone school, wordt vanaf 1 september een nieuwe berekeningswijze gehanteerd !

Het budget voor de ondersteuning van de geciteerde leerlingen en hun schoolteams op de klasvloer varieert mee met het aantal leerlingen. Hiervoor moeten de scholen voor GEWOON ONDERWIJS via DISCIMUS aan AGODI per leerling type 2, 4, 6, 7 die nood heeft aan ondersteuning – gevalideerd via een gemotiveerd verslag of verslag, uitgeschreven door een CLB – meedelen welke school voor BUITENGEWOON ONDERWIJS met vereiste expertise, de ondersteuning voor het betrokken schooljaar voor die leerling opneemt. CONCREET duidt de school voor gewoon onderwijs dit aan in het schooladministratiepakket dat hiervoor recent werd aangepast. Op basis van de aangeduide buitengewone scholen zal AGODI de lestijden, uren (paramedische omkadering), ondersteuningseenheden laten toekomen bij de juiste scholen voor buitengewoon onderwijs.

De ondersteuning gaat van start op vaste data

Gezien de alsmaar stijgende vragen voor ondersteuning op eender welk ogenblik in het schooljaar in de zorgloketten aankomen, met télkens een aanpassing van de uurroosters en de reiswegen van de ondersteuners tot gevolg, heeft het Beheerscomité in haar zitting van 18 juni beslist om de effectieve START van de ondersteuning te laten ingaan op VASTE DATA in het schooljaar !

Voor de leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag TYPE BASISAANBOD, TYPE 3 (gedrags-emotionele hulpvraag), TYPE 9 (autismespectrumstoornissen) zijn die startdata : na de zomer-, de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paasvakantie.

Voor de leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag TYPE 2 (matig, ernstig mentale beperking), TYPE 4 (motorische beperking), TYPE 6 (visuele handicap), TYPE 7 (auditieve beperking alsook leerlingen met spraak-, taal-, ontwikkelingsstoornissen) zijn die startdata : na de zomer-, na 1 oktober, de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paasvakantie. Voor kleuters van die types kan tevens ondersteuning gestart wordt na het verlengde Hemelvaartweekend.

De ondersteuning kan maar écht van start gaan als het verantwoordingsdocument nl. het gemotiveerd verslag (GV) of het verslag (V) ,afgeleverd door het CLB, klaar is ! De enige uitzondering daarop is de start van de ondersteuning onmiddellijk na de zomervakantie, zonder de aanwezigheid van een GV of V . De CLB-collega dient wél na het adviesgesprek aan het zorgloket of BUO-school of de ondersteuner de zekerheid te bieden –dit kan mondeling, per mail …- dat het GV of V binnen de 3 à 4 weken eraan komt.

TIJDIG de hulpvraag omschrijven, in gesprek gaan met de ouders, de directie , de leerkracht, het zorgteam, de CLB-collega…om zo tot een adviesgesprek te komen dat uitmondt in een startgesprek is NOODZAKELIJK. Immers die tijdig opgestarte procedure zorgt ervoor dat de CLB-collega’s over de nodige tijd beschikken om het GV of V af te hebben voor de effectieve start van de ondersteuning op hoger geciteerde vaste data.

Dankbaar voor jullie “WIJ-inzet” !
Lode de Geyter
Voorzitter Beheerscomité ONW Limburg