Ondersteuningsnetwerk

Hilde Crevits, minister van Onderwijs, publiceerde een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het GON ondergaat een metamorfose en evolueert naar het ONW

Beste lezer, schrik niet! “Die van onderwijs” gaan je niet overdonderen met een regen van afkortingen - daarin zijn we sterk - maar in deze bijdrage schets ik de wijzigingen die het geïntegreerd onderwijs (GON) heeft ondergaan en op welke manier het opgaat in het ondersteuningsnetwerk (ONW).

Het GON bewees gedurende 37 jaar zijn professionele diensten om leerlingen met een beperking de kansen te geven om in het gewoon onderwijs de lessen te volgen en diploma’s te behalen.

Het M-decreet en zijn uitrol houden in dat het onderwijsveld nog inclusiever gaat fungeren, om nog meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften mee te nemen in de “mainstreaming”, d.i. het gewoon onderwijs.

Om dit doel te bereiken, begrepen de beleidsmakers dat zij meer middelen dienden uit te trekken om de gewone scholen meer handelingsbekwaam te maken in functie van het adequaat en gepast inspelen op leerlingen met diepere zorgvragen. De belangrijkste focus-verschuivingen betekenen dat, naast de leerlinggerichte ondersteuning, nog meer dan bij het GON, ingezet wordt op het ondersteunen van de leerkracht op de klasvloer en dat de traditionele 2 GON-uren per week omgezet worden in een ondersteuning op maat.

Wij zijn erin geslaagd om - onder impuls van de Pedagogische Begeleiding - als enige provincie in Vlaanderen één ondersteuningsnetwerk (ONW) op te richten met daarin 5 operationele subregio’s, nl. Noord-, Zuid-, Midden- en West-Limburg en Genk-Maasland.

Alle katholieke buitengewone scholen met expertise - in totaal 29 scholen - vormen alzo één netwerk met alle 433 katholieke scholen van het gewoon onderwijs in onze provincie. Ons ONW heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, aan kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas; om de betrokken leerkrachten te ondersteunen en competent te maken voor het oppakken van deze ondersteuningsnood. Het betreft dus leerlingen met ernstige leerproblemen, met gedrags- en emotionele hulpvragen, met spraak-, taal- en ontwikkelings-stoornissen en met autisme; maar ook de leerkrachten, tot op de klasvloer.

Naast de genoemde doelgroepen worden de leerlingen met motorische, visuele en auditieve beperkingen verder begeleid door hun 'traditionele GON-scholen', zoals KIDS Hasselt en Sint-Gerardus Diepenbeek; maar de coaching wordt ook gericht op de onderwijsgevenden.

Om ons "raderwerk" effectief en efficiënt te laten draaien, heeft de overheid de personeelsmiddelen van het “oude” GON, de waarborgregeling vanuit het M-decreet en een extra budget van 15,2 miljoen euro in een globale enveloppe ondergebracht.

Voor het ondersteunen van de geciteerde doelgroepleerlingen worden ca. 175 voltijdse leerkrachten, paramedici, orthopedagogen en psychologen vanuit ons ONW op weg gestuurd naar de collega-scholen. De werkingsmiddelen voor deze grote groep van ondersteuners vanuit het buitengewoon onderwijs zijn nog niet voorzien in de omzendbrief - dit is en blijft een grote zorg - maar zowel het kabinet Onderwijs als Katholiek Onderwijs Vlaanderen, “de Guimardstraat”, verzekeren ons dat daaraan gewerkt wordt. We leven in blijde verwachting!

Dit ONW wordt aangestuurd door een Beheerscomité dat 14 leden telt.

Vanuit elke subregio zetelt één lid die het gewoon onderwijs vertegenwoordigt en één lid vanuit het buitengewoon onderwijs.

Het Beheerscomité heeft als bevoegdheden o.a. de evenredig verdeling van de ondersteunings-eenheden over de subregio’s, de oprichting en de bestaffing van de zorgloketten per subregio, de gepaste inzet van de competentiebegeleiders, de gelijk-gerichte ondersteuning door de scholen van buitengewoon onderwijs in de subregio’s.

Schoolteams van het gewoon onderwijs die voor een van hun leerlingen met specifieke hulpvragen een beroep willen doen op de expertise-ondersteuning van ons ONW, overleggen dit met hun zorgteam, met de CLB-collega en met de ouders. Indien de vraag tot ondersteuning door het CLB middels een “gemotiveerd verslag of een verslag” gevalideerd wordt, dan wordt deze vraag ingeleid en aangemeld bij het zorgloket van de subregio waartoe de gewone school behoort.

Elk zorgloket wordt omkaderd door minstens één voltijdse medewerker, die met de ankerfiguren van de scholen buitengewoon onderwijs overlegt over de inhoud, het volume, de werkwijze, de frequentie, de startdatum en de duur van de ondersteuning.

In ons ONW is véél expertise, motivatie, energie en inzet aanwezig om de uitdagingen aan te gaan, om zowel leerlingen als leerkrachten ondersteunend nabij te zijn. Bij de startmomenten in de subregio’s stelden we de co-creatie in de kijker onder de titel "CO-CREATIEF?": wees open van geest, denk positief en toekomstgericht, waardeer wat er is, heb oog voor het geheel, verwelkom andere standpunten, stel je (zelf)kritisch op, bouw verder op elkaars ideeën, spreek vanuit inleving.

We gaan voor een CO-CREATIEVE start en uitvoering!

Lode De Geyter
Voorzitter Beheerscomité ONW Limburg
Met uw concrete vragen over de werking van het Beheerscomité kan u terecht op het mailadres lode.de.geyter [at] telenet.be

 

31 augustus 2019

Voor de ondersteuning van leerlingen met een matig, ernstig mentale beperking (type 2) , leerlingen met een motorische beperking (type 4) , leerlingen met een visuele handicap (type 6) , leerlingen met een auditieve beperking alsook leerlingen met spraak-,taal-, ontwikkelingsstoornissen (type 7) die de lessen volgen in een gewone school, wordt vanaf 1 september een nieuwe berekeningswijze gehan

Pagina's