Ondersteuning

  • Waarvoor kan je bij ons terecht?
  • Komt jouw school in aanmerking?
  • Hoe ondersteunen wij jouw team?

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij ondersteunen je schoolteam om het taalbeleid op jouw school vorm te geven met als doel het schoolsucces van alle leerlingen te bevorderen.

Wil je inzetten op het vergroten van de taalvaardigheid van je leerlingen door:

  • het taalvaardigheidsonderwijs Nederlands op school te versterken (BaO)*;
  • aandacht te schenken aan school- en instructietaal en/of taalgericht vakonderwijs;
  • het systematisch opvolgen van de taalscreening;
  • effectieve communicatie met ouders en leerlingen;
  • het positief benaderen van meertaligheid;
  • het versoepelen van de overgang van basis naar secundair;
  • kortom het planmatig aanpakken van het taalbeleid?

* Voor SO kan je hiervoor terecht bij de vakbegeleider Nederlands, al dan niet in samenwerking met de taalbegeleider.

Contacteer dan je taalbegeleider, schoolbegeleider (BaO) of ankerfiguur (SO) of regionaal coördinator taalproject.

Komt jouw school in aanmerking?

Heeft jouw school 35% of meer leerlingen met SES- of indicatorkenmerken? Dan heb je recht op taalondersteuning vanuit het Taalproject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Heeft jouw school minder dan 35% doelgroepleerlingen? Dan kun je een beroep doen op de schoolbegeleider voor het basisonderwijs of de vakbegeleider Nederlands/taalbeleid voor het secundair onderwijs.

Een andere mogelijkheid is om de vraag op het niveau van de scholengemeenschap op te nemen. Op die manier kan de taalbegeleider, samen met de school- of vakbegeleider, jouw school de nodige ondersteuning bieden. 

Daarnaast bieden we nascholingsinitiatieven aan voor alle scholen, ongeacht hun leerlingenpubliek. Hiervoor kan je een kijkje nemen bij ‘Nascholing’.

Hoe ondersteunen wij jouw team?

Schoolspecifieke ondersteuning

Heb je een ondersteuningsvraag, dan brengen we tijdens een eerste intake de talige noden in kaart en vormen we een beeld van de context en focuspunten van jouw school of scholengemeenschap. Op basis hiervan bepalen we samen de prioritaire actiepunten en stippelen we een taaltraject uit om doelgericht en planmatig aan de slag te kunnen gaan.

Schooloverstijgend professionaliseringsaanbod

Daarnaast bieden de taalbegeleiders schooloverstijgende nascholingsmomenten aan, zoals vormingsdagen en lerende netwerken. Je kan hieraan deelnemen om visie te ontwikkelen, praktische ervaringen, materiaal en knowhow te delen met collega’s van andere scholen. Kortom, te leren van elkaar.

Houd hiervoor de website en nieuwsbrief voor leraren in de gaten of klik hier voor de nascholingen.