Nascholing

Wij, de ondersteuningsnetwerken zijn een co-creatie tussen het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, de pedagogische begeleidingsdienst en het CLB. 
Wij staan samen voor de uitdaging om scholen te begeleiden naar een inclusieve school. In dit proces staat de leerling met zijn onderwijsbehoefte centraal. Dit begeleidingsproces is maatwerk en vraagt de nodige expertise van ons, partners van het ondersteuningsnetwerk. Het gehele proces  heeft slechts kans op slagen als de school, de leraar en de ouder worden meegenomen als evenwaardige partner.
 
Eén van de opdrachten van de pedagogisch  begeleider competentieontwikkeling  is het bewaken en begeleiden van het professionaliseringsproces binnen de ondersteuningsnetwerken. Dit proces beslaat  een periode van drie schooljaren met jaarlijks een concreet aanbod, een evaluatie en mogelijkheid tot bijsturing. De inhoud van het professionaliseringsaanbod is afgestemd op jouw behoeften als ondersteuners en houdt rekening met jouw eigen expertise. 
 
Voor dit aanbod zal er enerzijds beroep gedaan worden op de partners van het ondersteuningsnetwerk om collega’s en scholen te vormen, coachen en ondersteunen. Daarnaast worden er voor specifieke expertise externe professionelen met naamsbekendheid in het werkveld aangetrokken.
 
Ons professionaliseringsaanbod bestaat uit een basisaanbod, arrangementen, vraaggestuurd aanbod, infoavonden, lerende netwerken en materialen( markt). 
 
In het basisaanbod bieden we jullie in de drie jaren het zorgcontinuüm, het handelingsgericht werken, werken met de index en wettelijke kaders aan. Dit aanbod werkt versterkend en biedt handvaten voor de uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid in de scholen. 
 
De arrangementen bieden kaders en training op maat voor thema’s die als noden en behoeften in de bevragingen zijn aangegeven. We vertrekken vanuit het kader van het handelingsgericht werken waarin we de methodieken van perspectiefgericht  denken en handelen, het ABC schema  en het contextueel denken inpassen. De arrangementen vertrekken van een  basisvorming  als  fundament om de volgende jaren te verdiepen en uit te breiden. De focus van onze professionalisering is training op maat aan de hand van concrete casussen, supervisie, intervisie en mogelijkheid tot een vorm van werkplekleren. 
 
We bieden jullie vraaggestuurd aanbod aan waarbij je mogelijkheid hebt om advies te vragen over IAC.
 
Onze infoavonden spelen in op specifieke vragen over ontwikkelings- en  andere psychiatrische problematieken.
 
De Lerende netwerken rond bepaalde types of  thema’s zijn heel waardevol  omdat het collega’-ondersteuners  de mogelijkheid geeft om enerzijds expertise te delen en anderzijds  om de eigen expertise te vergroten. Hierbij aansluitend willen we in de toekomst ook een materialenmarkt organiseren voor de uitwisseling van materialen en ideëen.
 
De professionalisering van ondersteuners en de scholen zal ons leiden naar een wij- verhaal  waarin schooldirecties, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leerlingen, ouders, ondersteuners en pedagogische begeleiders (competentieontwikkeling) zich gesteund, gewaardeerd en competent voelen om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.
  • De scholen staan voor de uitdaging om te groeien naar een inclusief onderwijsaanbod. De term ‘inclusief’ verwijst naar het fundamentele recht van alle kinderen en jongeren om in dezelfde school samen te leren en te leven. 

  • Vraaggestuurd aanbod definiëren we als het geven van ondersteuning, begeleiding aan anderen, gericht op het verbeteren van expertise en het ontwikkelen van vaardigheden.

  • Het doel van een lerend netwerk is een netwerk van leraren en ondersteuners die hun praktijkkennis en praktijkervaring met elkaar delen.

  • Als ondersteuners hebben jullie vanuit vaak jarenlange ervaring, heel wat materialen zelf ontwikkeld of bestaande materialen op maat gemaakt.

  • Uit de bevraging van de ondersteuners blijkt dat er behoefte is aan kennis over bepaalde ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematieken.