Info voor ondersteuners

Het Beheerscomité in vergadering op 25 jan.'18 heeft kennis genomen van het ontwerp van "Ondersteuningsfiche", errond van gedachten gewisseld én een beslissing genomen.

Alle leden zijn van mening dat dit ontwerp -waarvoor DANK aan het LOCO- een verantwoord, adequaat instrument is, dat zowel inhouden, doelen, evaluatie, aandachtspunten, afspraken, opvolging en systeemversterking omvat.

Dit geeft de kansen om het ortho-didactisch, -pedagogisch, - agogisch handelen van de ondersteuner voor te bereiden, en er verslag van te maken dat bouwstenen betekent voor het ondersteuningsplan, de inhoud van een zorgoverleg/klassenraad, gesprek met ouders/CLB-collega's, coachingsgesprek..... Tevens maakt het een verantwoordingsdocument uit tav. hun BUO-directies (=eerste evaluator) en de doorlichting !

Op basis van deze grondige afwegingen beslist het Beheerscomité unaniem dat deze "Ondersteuningsfiche", door alle ondersteuners in ons ONW vanaf 1 februari e.k. dient gehanteerd, ingevuld te worden.

Dit kan zowel elektronisch als op papier. Deze "fiche" beschouwen we nog in zijn groeifase tot eind juni '18. Dit houdt in dat-door ermee te werken- nog onvolkomenheden aan de oppervlakte kunnen komen. Indien dit zo zal zijn, dan melden de ondersteuners dit aan hun coördinatoren van de zorgloketten en aan hun BUO-directies. De coördinatoren agenderen dit vervolgens op het LOCO, dat op zijn beurt advies verstrekt aan het Beheerscomité. Over de definitieve vorm en inhouden beslist dan het Beheerscomité in de zitting van half augustus.

We rekenen er ten stélligste op dat alle coördinatoren van de zorgloketten en alle BUO-directies, deze "Ondersteuningsfiche" vanaf 1 februari bij de ondersteuners zullen implementeren.