Ondersteuning

Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling ondersteunen de realisatie van het M-decreet.

Contacteer de begeleiding competentieontwikkeling via volgend aanvraagformulier

Volgens het M-decreet hebben wij vier opdrachten:

 • Ondersteunen BuO type basisaanbod
 • Ondersteunen BuO programmatie type 9
 • Ondersteunen BuO verbreding en verdieping ASS
 • Uitbouw professionaliseringstraject gewoon basis- en secundair onderwijs rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling willen scholen ondersteunen bij het organiseren van een inclusieve school. Een inclusieve school verwijst naar het recht van leerlingen om samen school te lopen. In het kader van het M-decreet is de focus van begeleiders competentieontwikkeling het ondersteunen van leerkrachten in hun basiscompetenties om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Realiseren van inclusief onderwijs betekent: een inclusief beleid uittekenen, een inclusieve cultuur creëren en inclusieve praktijk ontwikkelen. Begeleiders competentieontwikkeling zetten daarbij in op het verbreden en verdiepen van de basiscompetenties van leerkrachten op organisatorisch, pedagogisch en didactisch vlak. 

De verbindende samenwerking met alle betrokken onderwijspartners en de reguliere begeleiding is hierbij essentieel. Deze verbindende samenwerking houdt een engagement in vanuit een gezamenlijke passie, met name via het ondersteunen van leerkrachten komen tot acties die tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in alle fasen van het zorgcontinuüm. Deze samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect en erkenning voor ieders expertise en waarheid. Door verbindend samen te werken willen we komen tot gedragen (out-of-the-box) acties, acties op maat voor deze specifieke leerling in deze school en klas, met deze leerkracht(en). Partners binnen deze samenwerking zijn ouders, leerling, leerkracht, directie, pedagogische begeleiding, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, GON-ION-begeleider, CLB, andere ondersteuners, … 

Om het organiseren van een inclusieve school en verbindend samenwerken met betrokken onderwijspartners na te streven maken we gebruik van volgende bouwstenen:

 1. zorgcontinuüm
 2. handelingsgericht werken
 3. universal design for learning (UDL) & krachtige leeromgeving
 4. specifieke onderwijsbehoeften (SOB)
 5. redelijke aanpassingen
 6. wettelijke kaders
 7. wetenschappelijk onderzoek
 8. competentieontwikkeling ( basiscompetenties van een leerkracht)

Deze bouwstenen kunnen gehanteerd worden op niveau van de leerkracht, de klas en op schoolniveau of via netwerken.

Daarnaast participeren begeleiders competentieontwikkeling ook aan de volgende projecten:

 1. Waarborgprojecten basisonderwijs: DUO & co-teaching
 2. Wetenschappelijk onderzoek Potential
 3. Nascholingsprojecten V-esperanza & verbindend schoolklimaat